Basic

เริ่มต้นที่ ( ไม่เกิน 10 ห้อง )

฿1600

/ เดือน

สำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นการจัดการเบื้องต้นอย่างเป็นระบบ

 • ระบบหน้าฟร้อนท์

Standard

เริ่มต้นที่ ( ไม่เกิน 10 ห้อง )

฿2176

/ เดือน

สำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นการจัดการการลูกค้าเฉพาะช่องทางออนไลน์

 • ระบบจัดการช่องทางขายออนไลน์
 • ระบบจองห้องพักผ่านทางออนไลน์

Pro

เริ่มต้นที่ ( ไม่เกิน 10 ห้อง )

฿2848

/ เดือน

สำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นการจัดการทั้งลูกค้าประจำและลูกค้าออนไลน์จากเอเย่นท์

 • ระบบหน้าฟร้อนท์
 • ระบบจัดการช่องทางขายออนไลน์

Enterprise

เริ่มต้นที่ ( ไม่เกิน 10 ห้อง )

฿3776

/ เดือน

สำหรับธุรกิจที่มุ่งการจัดการลูกค้าประจำ ลูกค้าจากช่องทางออนไลน์ที่จองผ่านโรงแรมโดยตรงและเอเย่นท์

 • ระบบหน้าฟร้อนท์
 • ระบบจัดการช่องทางขายออนไลน์
 • ระบบจองห้องพักผ่านทางออนไลน์

Basic

เริ่มต้นที่ ( ไม่เกิน 10 ห้อง )

฿1440

/ เดือน

สำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นการจัดการเบื้องต้นอย่างเป็นระบบ

 • ระบบหน้าฟร้อนท์
d

Standard

เริ่มต้นที่ ( ไม่เกิน 10 ห้อง )

฿1959

/ เดือน

สำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นการจัดการการลูกค้าเฉพาะช่องทางออนไลน์

 • ระบบจัดการช่องทางขายออนไลน์
 • ระบบจองห้องพักผ่านทางออนไลน์

Pro

เริ่มต้นที่ ( ไม่เกิน 10 ห้อง )

฿2564

/ เดือน

สำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นการจัดการทั้งลูกค้าประจำและลูกค้าออนไลน์จากเอเย่นท์

 • ระบบหน้าฟร้อนท์
 • ระบบจัดการช่องทางขายออนไลน์

Enterprise

เริ่มต้นที่ ( ไม่เกิน 10 ห้อง )

฿3399

/ เดือน

สำหรับธุรกิจที่มุ่งการจัดการลูกค้าประจำ ลูกค้าจากช่องทางออนไลน์ที่จองผ่านโรงแรมโดยตรงและเอเย่นท์

 • ระบบหน้าฟร้อนท์
 • ระบบจัดการช่องทางขายออนไลน์
 • ระบบจองห้องพักผ่านทางออนไลน์